Svensk livsmedelssäkerhet sprids till Östafrika

Svensk livsmedelssäkerhet sprids till Östafrika

SVA kommer tillsammans med Jordbruksverket, SLU och Livsmedelsverket att driva ett femårigt projekt på temat friska djur och säkra livsmedel i Östafrika. Finansiär är Sida.

– Syftet är att stärka samarbeten genom hela värdekedjan, inom och mellan de fem medverkande länderna; Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda, säger projektledare Erika Chenais, SVA.

Projektet som startade kring årsskiftet bygger på att deltagarna träffas i Sverige och i deltagande länder för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

– Ett gott hälsoläge hos de livsmedelsproducerande djuren är en förutsättning för en hållbar produktion av animaliska livsmedel, och för en framtid där antibiotika fortsatt kan användas effektivt för att behandla allvarliga infektioner hos människa och djur. Detta är sedan länge vägledande för svensk djurhållning och livsmedelsproduktion och är bakgrunden till hur utbildningsprogrammet har utformats, säger Erika Chenais.

Internationella studier visar att satsningar inom jordbrukssektorn är mer effektiva än satsningar inom andra branscher med avseende på ekonomisk utveckling. Sektorn är alltså ett viktigt område för att bekämpa fattigdom.

För att kunna förbättra djurhälsan behövs detaljerad kunskap om utbredning och omfattning av smittsamma djursjukdomar. Andra viktiga områden inom värdekedjan, från jord till bord, är kontroll av animaliska livsmedel samt antibiotikaförbrukning och -resistens.

– Produktionen av animaliska livsmedel spänner över många politikområden och engagerar olika aktörer från småbrukare till kooperativ, myndigheter och andra statliga institutioner. Genom samarbete kan till exempel smittskydd och sjukdomsbekämpning, liksom livsmedelskontroll, effektiviseras och förbättras utan att kostnaderna ökar, säger Erika Chenais.

Projektet, som vänder sig till organisationer och myndigheter inom livsmedelskedjan, kommer att belysa områden inom djurhälsa, livsmedelssäkerhet och antimikrobiell resistens, och utformas utifrån de fem ländernas egna analyser av styrkor-svagheter-möjligheter-hot inom områdena.

– Majoriteten av befolkningen i Östafrika lever och verkar på landsbygden och är beroende av jordbruk, inklusive djurhållning, för sitt dagliga uppehälle. Småskaliga familjejordbruk dominerar. Utvecklingen av jordbruk och livsmedelsindustri har stor betydelse för fattigdomsbekämpning och jämställdhet, samt kan utgöra en stabiliserande faktor som möjliggör nationell och regional ekonomisk utveckling, säger Erika Chenais.

Projektet har fått 30,7 miljoner kronor från Sida under fem år, 2018 – 2022.

Källa: SVA
Foto: Jonas Johansson-Wensman, SLU