Jordbruksverkets lista över åtgärder i torka och värme

Jordbruksverkets lista över åtgärder i torka och värme

Jordbruksverket försöker anpassa regler, villkor och krav efter värmen och torkan, skriver verket i ett pressmeddelande. Här följer en lista på aktuella och planerade åtgärder.

Det krisstöd på 1,2 miljarder som regeringen har beslutat om med anledning av torkan ska betalas ut av Jordbruksverket. 2018 ska 460 miljoner fördelas, 400 miljoner till mjölk-, nötkött- och lammproduktion samt 60 miljoner kronor till sänkta slaktavgifter via Livsmedelsverket. 2019 ska 760 miljoner fördelas som kompensation för inkomstbortfall till följd av torkan.

– Vi kommer så snabbt som möjligt och i samarbete med näringen att ta fram ett förslag till hur stödet ska fördelas, säger Mirja Hjers, tillförordnad divisionsdirektör på Jordbruksverket.

Exempel på undantag som gäller med anledning av torkan:

• Lantbrukare kan skörda mer foder från mark i träda tidigare än vanligt.

• Lantbrukare har möjlighet att ha sina djur på betesmarker med lite växtlighet.

 • Lantbrukare kan använda gräs och klöver som behandlats med växtskyddsmedel som foder.
 • Utsäde av vårspannmål har beviljats förlängt saluföringsdatum för att skörd av grönmassa eller bete ska kunna ske i höst efter sådd under sensommaren.
 • De som säl­jer eller skänker mindre än 10 ton torrt foder per år till lokala köpare behöver inte registrera sig som foderfö­retag.
 • Lantbrukare kan bryta sådd av gröda på ekologiska fokusarealer som växer dåligt och så in valfri gröda för att få fram grovfoder till djuren.
 • Individuella undantag för jordbrukare med ekologisk produktion så att de kan använda konventionellt grovfoder till djuren.
 • Certifieringen för ekologisk produktion hotas inte vid avvikelser med foder från omställningsmark och högre andel kraftfoder till mjölkande kor.

  Arbete som pågår:

 • Planering för att Jordbruksverket ska kunna genomföra handläggningen och utbetalningarna av det nationella krisstödet så smidigt, snabbt och ekonomiskt som möjligt.
 • Möjlighet undersöks för att få undantag från EU-reg­lerna så att det går att använda spannmål som egentligen skulle ha levererats som utsäde.
 • Verket samverkar med andra myndigheter angående regler för transport av stråfoder på fartyg.
 • Planering för att lantbruks­företag i höst ska kunna ta del av subventio­nerad kreditrådgivning, inom ramen för landsbygdsprogrammets budget. Rådgivningen ska hjälpa lantbrukarna att stär­ka sin likviditet.

Det finns en stor oro över tillgången på vatten. Brunnar kan komma att sina och följden blir då brist på vatten till djuren, bevattning och hygienåtgärder i exempelvis stallar. Den som har enskild brunn är ansvarig för sin egen vattenförsörjning. Då är det viktigt att kontrollera nivån i brunnen och tänka igenom hur vattenbrist kan påverka djurhållningen på kort och lång sikt. Lantbrukarnas riksförbund har många konkreta tips för att hantera vattenbristen.

Värmen gör att lantbrukarna kan få svårt att hålla rätt temperatur i stall och andra djurutrymmen. Djurhållare bör se till att ventilationen fungerar optimalt, och om möjligt kyla lokalen. Djur som vistas ute behöver ytor med skugga. Djuren behöver också ha fri tillgång till vatten både inne och ute. Lantbrukarna ombeds också tänka på att om möjligt inte transportera djur under den varmaste tiden på dygnet då det kan bli mycket varmt i en djurtransport.

Skogsbränder kan innebära att djur måste flyttas från rök och eld. Det är det bästa djurskyddet även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal. Om det går – håll isär besättningar för att bibehålla ett gott smittskydd och för framtida identifiering av djuren.

Källa: Jordbruksverket Foto Agneta Gustavsson