Livsmedelsverket vill se mer likvärdig kontroll

Livsmedelsverket vill se mer likvärdig kontroll

Det finns utrymme för förbättringar i den svenska livsmedelskontrollen, anser Livsmedelsverket. Bland annat agerar kontrollmyndigheterna på olika sätt när de upptäcker fel. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, som har skickats till EU-kommissionen.

Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt bra i Sverige, skriver verket i ett pressmeddelande. Det ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men det finns utrymme för förbättringar, bland annat för att kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter. som skickas till EU-kommissionen idag.

Rapporten omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Utvecklingen för kontrollen går fortsatt i positiv riktning och informations- och utbildningsinsatser ger resultat och bidrar till att det blir lättare för företagen att göra rätt.

De vanligaste avvikelserna som hittas vid kontroll, finns som tidigare år, inom journalföring, hygien, faroanalys och livsmedelsinformation. Rapporten visar också att kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter.

– Företagen ska naturligtvis behandlas och bedömas lika. Det ska inte spela någon roll var i landet företaget har sin verksamhet, säger Jan Sjögren, avdelningschef, Livsmedelsverket.

Kontrollen av djur- och växthälsa visar att Sverige fortfarande har ett gott smittskyddsläge med friska djur och sunda växter. Det livsmedelsburna campylobacterutbrottet sommaren 2016 fortsatte under våren 2017 och resulterade i cirka 4 000 rapporterade fall. Det kunde härledas till färsk svenskproducerad kyckling men det var svårare att komma till rätta med problemet. Utbrottet visar att kontrollmyndigheterna behöver förbättra arbetet med stora livsmedelsburna utbrott och minska risken för nya utbrott.

– Förutom likabehandling och rättsäkerhet är en viktig uppgift också att utveckla bemötandet i kontrollarbetet och skapa förtroende mellan företagaren och kontrollanten, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Rapporten är framtagen av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, SVA, Försvarsmakten, länsstyrelserna och de lokala kontrollmyndigheterna i samarbete. Även Tullverket, SLU, Swedac och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit med material från sina verksamheter. Livsmedelsverket har samordnat arbetet och är kontaktpunkt för rapporten.

Källa: Livsmedelsverket