Övervakningen av CWD utökas

Övervakningen av CWD utökas

Övervakningen av chronic wasting disease (CWD), avmagringssjuka hos hjortdjur, utökas under hösten, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Sedan 2016 har alla vuxna hjortdjur som skickas till SVA för obduktion analyserats för CWD, utöver de djur som visat symptom på sjukdomen. Hittills har inga fall av CWD påvisats i Sverige. Nu påbörjas en mer omfattande övervakning som också ska inkludera trafikdödade djur och djur som kasseras på grund av sjukdom vid jakt och slakt.

Instruktioner om provtagning går ut till bland andra jägare, renägare och hjorthägnsinnehavare.

Målet är att provta totalt 6 000 djur under tidsperioden 2018 – 2020. Övervakningen regleras av EU och omfattar, utöver Sverige, också alla andra medlemsstater där det finns älg eller ren. Jordbruksverket och SVA ansvarar gemensamt för att den svenska övervakningen genomförs.

Syftet med övervakningen är att ta reda på om CWD förekommer i Sverige, och hur sjukdomen i så fall är spridd i landet. Denna kunskap är viktig för att sjukdomen ska kunna bekämpas så effektivt som möjligt, för att minimera de skadliga effekterna av CWD på den svenska hjortdjurspopulationen. Sjukdomen är mycket svår att bekämpa, men åtgärder kan minska spridning och motverka att förekomsten blir hög. Om sjukdomen får fäste i en population kan man, förutom lidandet hos det drabbade djuret, även se negativa konsekvenser för populationen i stort. Sådant kan vara sänkt medelålder och populationsstorlek.

CWD är en sjukdom som varit känd och spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjuka djur blir avmagrade och visar tecken på sjukdom kopplad till skador på hjärnan. Det kan till exempel vara avmagring, vinglighet, beteendeförändringar, huvudskakningar, cirkelgång och ökad salivering. Smittade djur utvecklar ingen immunitet och kan inte tillfriskna utan dör på grund av sjukdomen.

Sjukdomen orsakas av ett protein, så kallat prion, som sprids mellan infekterade individer och via miljön. Prionerna orsakar en förändrad, tredimensionell struktur hos kroppens egna normala prionproteiner så att de övergår i den ”sjukliga” prionformen. Prioner överlever länge i miljön och sjukdomen är därför svår att bli av med i områden där den fått fäste.

I början av 2016 påvisades CWD hos vildren i området Nordfjella i Norge. Detta var det första kända fallet i Europa. Sedan dess har sjukdomen upptäckts hos flera vildrenar i området. I ett försök att hindra spridning till andra delar av landet avlivades hela vildrenpopulationen i Nordfjella vintern 2017 – 2018. CWD har också påvisats på tre älgar och en viltlevande kronhjort i Norge. I Finland påvisades sjukdomen på en älg i mars 2018. Samtliga fall på älg och kronhjort skiljer sig dock från fallen på vildren. Det är än så länge oklart hur smittsamma fallen på älg och kronhjort är. Det är möjligt att det är en spontan variant som inte är smittsam, men det är ännu inte klarlagt. Sjukdomstypen på vildren uppvisar däremot stora likheter med den smittsamma typ av CWD som ses i Nordamerika.

Källa: SVA Foto: SVA