Veterinärer underutnyttjade för friskvård

Veterinärer underutnyttjade för friskvård

Det är bättre för djurvälfärd och lönsamhet att förebygga sjukdomar än att behandla sjuka djur. Trots det utgör förebyggande insatser endast en liten del av veterinärers arbete i mjölkkobesättningar.

Det visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Distriktsveterinärerna, Statens veterinärmedicinska anstalt och Uppsala universitet. I studien utfördes sex gruppintervjuer med totalt 33 mjölkbönder. Syftet var att undersöka böndernas erfarenheter av förebyggande djurhälsoarbete.

Bönderna beskrev många olika arbetsuppgifter på gården som förebyggande. Veterinären sågs främst som behandlare av sjuka djur och uppfattades ha få förebyggande insatser att bidra med. Kostnader var ett hinder för att ta hjälp av veterinär i förebyggande arbete. Ett annat var bristande kunskaper hos veterinären om de ekonomiska förutsättningarna och arbetet på gården, och om förebyggande åtgärder. Vissa bönder uppfattade inte att förebyggande tjänster erbjöds, andra att innehåll och nytta beskrevs dåligt. Förtroendet för veterinären var centralt och beroende av kontinuitet, engagemang, bemötande och kommunikation.

Forskarna drar slutsatserna att ett mer proaktivt arbetssätt skulle kunna bidra till att veterinärens kunskap om förebyggande arbete nyttjas i högre grad och därmed öka gårdarnas nytta av veterinären.

Källa: SLU Foto: Erhecke, Pixabay

Läs hela rapporten här.