Antalet nötkreatur och får minskar på gårdarna

Antalet nötkreatur och får minskar på gårdarna

Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. Det visar statistik om antalet lantbruksdjur från Jordbruksverket.

Det är framför allt antalet kor och antalet kalvar som står för minskningen bland nötkreaturen medan antalet kvigor, tjurar och stutar är relativt oförändrat. För mjölkkor var minskningen större än vad den varit närmast föregående år. Bland fåren har såväl tackor som baggar minskat, men minskningen är störst för lamm. Totalt sett har antalet får minskat med uppskattningsvis 6,5 procent.

För grisar är det antalet slaktsvin och smågrisar som ökat medan suggor och galtar snarare minskat i antal. Totalt sett har antalet grisar ökat med 4,5 procent mellan juni 2018 och juni 2019.

Även antalet fjäderfä har ökat i antal djur, vilket stämmer överens med den produktionsökning av ägg och kyckling som kunnat ses under våren.

Antalet företag som bedriver djurproduktion med lantbruksdjur har generellt minskat mellan juni 2018 och juni 2019. Antalet företag med mjölkkor är mer än 200 färre 2019 än 2018 och cirka 2 400 färre än 2010. Antalet företag med får uppskattas ha minskat med mer än 7 procent sedan juni 2018 medan antalet företag med grisar minskat med uppskattningsvis 19 procent. Uppgifterna för får och grisar bygger på urvalsundersökningar och ska tolkas med viss försiktighet. Att det är en minskning av antalet företag är dock statistiskt säkerställt.

Den pågående trenden att företagen med djur blir större och större med fler djur per jordbruk fortsätter också år 2019. Till exempel har antalet mjölkkor per jordbruksföretag ökat från i genomsnitt 91,8 djur till 93,9 djur på ett år.

Källa: Jordbruksverket