Resistensläget börjar förbättras i Europa

Resistensläget börjar förbättras  i Europa

Antibiotikaresistensläget börjar nu förbättras i vissa länder i Europa, skriver SVA. Det visar andelen slumpmässigt utvalda tarmbakterier av typen E. coli från friska djur som är känsliga för undersökta antibiotika.

Det är den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) som har publicerat resultaten från övervakningen om antibiotikaresistens från åren 2017 och 2018.

–Förbättringen kan hänga ihop med den minskade användningen av antibiotika till djur som ses i många länder i Europa, säger Oskar Nilsson, veterinär och antibiotikaexpert vid SVA.

Rapporten visar också att en del länder, bland andra Sverige, har en bättre situation jämfört med många andra länder. Ett exempel är att omkring 70 procent av slumpmässigt utvalda tarmbakterier av typen E. coli från friska svenska djur känsliga för undersökta antibiotika.

–I Sverige har alla intressenter länge arbetat med smittskydd och förebyggande hälsoarbete under ledstjärnan ”friska djur behöver inte antibiotika”. Detta, tillsammans med en klok antibiotikaanvändning när det behövs, har gjort att läget bland djur i Sverige är fördelaktigt, säger Oskar Nilsson.

Ett annat område där situationen överlag förbättrats är förekomsten av bakterier som bildar ESBL (extended spectrum beta-lactamases) och därför är resistenta mot betalaktamantibiotika (penicilliner och cefalosporiner) hos slaktkyckling och på kycklingkött.

–Vi har under några år sett en nedgång i förekomsten av ESBL-bildande bakterier hos kyckling i Sverige och det är glädjande att samma utveckling nu sker i många andra länder, även om förekomsten fortfarande är mycket hög i vissa länder. Att ESBL-bildande bakterier har minskat hos slaktkyckling i Sverige beror troligen på att förekomsten bland avelsdjuren har minskat. Detta är en följd av flera års arbete både hos näringen och avelsföretagen i samverkan med myndigheter, säger Oskar Nilsson, veterinär och antibiotikaexpert vid SVA.

Källa: SVA