Ovanlig salmonella hos gris i Skåne

Ovanlig salmonella hos gris i Skåne

En ovanlig typ av salmonella, Salmonella Choleraesuis, har konstaterats i en grisbesättning i Skåne. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Det rör sig om en salmonella som främst drabbar grisar och kan orsaka hälsostörningar i större utsträckning än andra typer av salmonella som påvisats hos grisar i Sverige de senaste åren. Fokus ligger nu på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fortsatt fria från sjukdomen. Detta fall sammanfaller i tid med salmonellafall i andra grisbesättningar men det finns ingen koppling mellan fallen.

Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet. Sverige har inte haft något fall av S. Choleraesuis på grisar på 40 år och med anledning av de konsekvenser smittan innebär är inriktningen att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fortsatt fria från sjukdomen. Myndigheterna kommer tillsammans med grisproducenter och branschorganisationer därför att arbeta mycket aktivt med smittspårning, övervakning och sanering för att hindra smittan att sprida sig vidare och etablera sig bland landets grisbesättningar. Det är i dagsläget inte känt hur smittan har spridits till den drabbade besättningen.

– Tack vare ett omfattande kontrollprogram är förekomsten av salmonella bland svenska djurbesättningar normalt sett mycket låg. Vår förhoppning är att vi identifierat smittan i ett tidigt skede och att den därmed fått mycket begränsad utbredning, säger Katharina Gielen, på Jordbruksverket.

– Salmonellatypen som nu identifierats skiljer sig på flera sätt från typer som vi har mer vana att hantera och bekämpningen behöver nu anpassas efter det, säger Karl Ståhl på SVA.

Grisbesättningen konstaterades smittad 15/9 och just nu pågår provtagning på ett 20-tal gårdar som tagit emot djur från gården. Hittills har ingen smitta påvisats på några kontaktgårdar.

Fallet med Salmonella Choleraesuis sammanfaller i tid med salmonellafall i andra grisbesättningar men det finns ingen koppling mellan fallen. Totalt handlar det om fyra gårdar i Skåne som konstaterats smittade av salmonella sedan i somras. I samband med salmonellasanering hos gris kan det finnas behov av att avliva djur för att begränsa smittspridning eller för att hantera logistiken på gården.

När salmonella upptäcks får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.

Djurägare bör uppmanas att alltid tänka på hur biosäkerheten och skötselrutinerna fungerar i besättningen, och att kontakta sin besättningsveterinär om de noterar hälsoproblem bland djuren.

Goda råd till djurägare:

  • Livdjur: Ha så få livdjurskontakter som möjligt, och köp inte djur från besättningar med okänd smittstatus.
  • Foder och vatten: Var noga med hygienen längs hela foderkedjan. Djuren ska alltid ha rent foder och vatten – på stall och på bete.
  • Gödsel: hantera all gödsel som om den vore smittad. Undvik spill, kräv att redskap och maskiner är synligt rena och planera körvägarna.
  • Undvik korsande flöden (djur/foder/gödsel).

Källa: Jordbruksverket Foto Ulf Nylén