Motiverande samtal hjälper lantbrukare följa veterinärråd

Motiverande samtal hjälper lantbrukare följa veterinärråd

Motiverande samtal kan vara ett fungerande hjälpmedel för att förbättra veterinärers rådgivning till lantbrukare. Den slutsatsen drar forskare av en studie samarbete mellan SLU och Bristol University.

Veterinärers råd följs inte alltid av lantbrukare. Brister i kommunikationen kan vara en bidragande orsak till detta. Forskare vid SLU har därför i samarbete med Bristol University och två privata företag studerat om färdigheter i samtalsmetoden motiverande samtal kan hjälpa veterinären att höja lantbrukares motivation att genomföra föreslagna åtgärder.

Att en person talar om att genomföra åtgärder eller andra förändringar, hänger starkt samman med att personen senare genomför åtgärderna. Forskarna spelade därför in rådgivningssamtal med veterinärer och använde lantbrukarnas tal om förändring som ett mått på framtida genomförande. Arton av veterinärerna i studien hade fått 6 månaders träning i motiverande samtal och 18 hade inte tränats alls. Vid analysen delades de tränade veterinärerna in i tre grupper utifrån sin uppnådda kompetens (låg, nära måttlig och måttlig).

Studiens resultat visade att det var 1,5 gånger vanligare att lantbrukare talade om att genomföra rekommenderade åtgärder vid samtal med veterinärer som hade måttlig kompetens i motiverande samtal än vid samtal med veterinärer helt utan träning.

Länk till publikationen här

Källa: SLU