Så jobbar Jordbruksverket med djurskyddsstrategin

Så jobbar Jordbruksverket med djurskyddsstrategin

Första året med Jordbruksverkets djurskyddstrategi visar på flera framsteg men också på ett behov av fler konkreta åtgärder för att stärka djurskyddet. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

För ett år sedan beslutade Jordbruksverket om en djurskyddsstrategi för 2020-2025. Uppföljningen visar en positiv utveckling för djurskyddet men också att mer insatser behövs. Under året har branschen och Jordbruksverket gemensamt bildat djurslagsspecifika arbetsgrupper för att öka förståelsen kring vad som orsakar brister i djurvälfärden och identifiera hur problemen ska förebyggas.

– Ambitionen är en livsmedelsproduktion med både en god djurvälfärd och god lönsamhet för att producera hållbar svensk mat till konsumenterna, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Djurskyddstrategin handlar också om att Sverige ska arbeta för ett starkare djurskydd internationellt.

– Vi har under lång tid arbetat för att EU:s djurskyddslagstiftning ska ses över och mer likna Sveriges. Glädjande nog har en översyn påbörjats under året och vi arbetar exempelvis för stärkt skydd för mjölkkor och andra djurslag där det saknas regler inom EU. Vi vill även se att transporter av slaktdjur upphör till förmån för transporter av kött istället säger Håkan Henrikson chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket.

En annan av strategins ambitioner är att ersätta, minska och förfina djurförsök. Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket har under året bland annat genomfört lokala utbildningar med djurtekniker och forskare runt om i landet, med fokus på djurvälfärden för möss och råttor. Centret har också börjat arbetet med att ta fram en nationell strategi för hur vi på sikt ska kunna fasa ut djurförsök och främja djurförsöksfria metoder.

– Framsteg har gjorts, men mycket återstår och vi behöver utveckla djurskyddsreglerna för både en bättre djurvälfärd och för en ökad och mer lönsam produktion i Sverige säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Nu börjar arbete med reglerna kring djurskydd vid slakt, men successivt behöver anser hon att alla a djurskyddsföreskrifter behöver ses över utifrån ny forskning och samhällets behov.

Förutom slaktreglerna kommer arbete med reglerna för hållning av sugga och smågrisar börjas på inom kort.

I höst kommer Jordbruksverket genomföra regionala dialogbesök med länsstyrelser och branscher för att stärka samsynen och likriktningen av djurskyddskontrollen i landet. Besök var planerade för 2020 och 2021, men ställdes in till följd av pandemin. Tillsammans med länsstyrelserna behöver också kontrollen av försöksdjur utvecklas och följas upp så att tillräckligt många kontroller görs.

Källa: Jordbruksverket