Grisar och vildsvin sprider hepatit E i Europa

Grisar och vildsvin sprider hepatit E i Europa

Spridningen av hepatit E -viruset ökar i Europa. Det sker på grund av zoonotisk överföring från grisar och vildsvin till människor. Bland annat gör bulgariska forskare bedömningen att sjukdomen just nu sprids i deras land.

HEV är ett av de mindre kända hepatitvirusen, trots att den globala spridningen har ökat de senaste åren. Det anses till och med vara en av de främsta orsakerna till akut hepatit världen över, skriver den franska digitala veterinärtidningen Vétitude. Hepatit E-virusinfektion försvinner vanligtvis av sig själv hos friska mänskliga patienter. Men hos personer med sämre immunförsvar, till exempel gravida eller som har en infektion eller är transplanterade, kan sjukdomen få ett våldsamt förlopp med hög risk för kronisk hepatit.

Det viktigaste sättet att överföra viruset till människa är genom tamsvin och vildsvin. Smittspridning av HEV i en besättning sker genom direktkontakt mellan infekterade djur, genom djurens avföring, eller genom förorenad mat eller vattenkällor. Djur kan drabbas av viruset vid olika tidpunkter i livet. De flesta studier visar att grisar smittas mellan 8 och 15 veckors ålder, men en del kan vara HEV-positiva fram till slakt.

Under det senaste decenniet har HEV- fall, främst av genotyp 3, uppstått i Europa och antalet ökar. HEV anses vara en allt vanligare patogen i dessa regioner, med en prevalens hos svinbesättningar från 30 upp till 100 procent. I en studie i Norge testade 90 procent av de studerade besättningarna och 73 procent av de enskilda proverna positivt. I Italien och Spanien var motsvarande siffror 97,4 procent och 97,6 procent av besättningarna, respektive 50,2 procent och 41,9 procent av de enskilda positiva för HEV.

Data för hela Europa är dock ännu ofullständiga. För att identifiera riskfaktorerna och bedöma den framtida utvecklingen behövs en detaljerad analys av ekologin, dynamiken och spridningen av viruset. Detta har gjorts i Bulgarien, där forskare under en treårsperiod studerat förekomsten av HEV hos grisar, och för första gången även hos vildsvin. Mellan 2017 och 2019 samlades och analyserades 433 prover från 19 olika grisodlingar och ett slakteri, samt 32 prover tagna från vildsvin. Sammantaget visar resultaten en HEV-prevalens på 60 procent hos tamsvin och 12,5 procent hos vildsvin. År 2019 präglades av en märkbar ökning av infektioner jämfört med de två föregående.

Denna studie är den första som visar att hepatit E -viruset cirkulerar bland vildsvin i Bulgarien. Det tyder på en betydande risk för överföring av det zoonotiska viruset via konsumtion av rått eller underkokt kött, samt via direktkontakt med djuren. Den mer frekventa upptäckten av HEV-antikroppar hos veterinärer och grisbönder vittnar om den zoonotiska potentialen hos sjukdomen.

Uppföljningsstudier är nödvändiga för att fastställa exakt hur den zoonotiska överföringen av viruset sker. Genotypisk karaktärisering av HEV hos grisar, vildsvin och människor skulle ge en mer fullständig bild av sjukdomens spridning.

Källa: Vétitude.fr