Debatt: ”Dags att tänka nytt om veterinärerna ska räcka”

Debatt: ”Dags att tänka nytt om veterinärerna ska räcka”

Veterinärerna behöver modernare arbetssätt för att bli effektiva och få ett trivsammare arbete. Det skriver företrädare för Växa, bland andra avdelningschefen Helena Kättström, i en debattartikel i tidningen ATL.

För att komma till rätta med veterinärbristen behövs mer än det som föreslås i utredningar, skriver Helena Kättström och Växas ordförande Magnus Carlman. De vill att myndigheterna öppnar upp för moderna och effektiva arbetssätt för veterinärer inom lantbruket. Artikelförfattarna för fram tre förslag:

  • Öppna ViLA mjölk (villkorad läkemedelsanvändning) för alla som vill ansluta sig och som har en veterinär som vill köra ViLA på gården. Det skulle minimera behovet av akuta insatser och att lägga den veterinära tiden på att ge råd för att förbättra djurvälfärd och hälsa. De vill också uppdatera gränsvärden och regler inom ViLA, och öppna upp för ytterligare behandlingar, bland annat att kunna ge kalk efter att man fått en tilläggsutbildning.
  • Öppna för digitala besök och undersökningar av djur. Digitala besök i ViLA skulle spara både veterinär tid och miljö. Minskat antal bilresor kan dessutom ge veterinärer mer tid för återhämtning och reflektion. Genom att genomföra vissa besök på distans kan man fokusera på de förebyggande insatserna.
  • Se över hur jouren organiseras. Dagens upplägg skapar stress för veterinärer och missnöje hos kunder. Här finns möjligheter till samordning och utveckling, både med hjälp av teknik och samverkan. Behandlingsmöjligheterna har utvecklats mycket under de senaste decennierna, och även om det till stor del är positivt, har det också lett till stress och upplevd press på veterinärerna.

Jordbruksverkets enhetschef på djuravdelningen, Anna Wretling Clarin, svarar på debattinlägget i samma tidning. Hon varnar för att förenklingar av arbetssättet kan äventyra djurhälsan och djurskyddet, och menar att personliga veterinärbesök ger en bättre bild av djurskyddet.

Enligt henne håller Jordbruksverket med om att det är nödvändigt att tänka nytt när det gäller den veterinära servicen i Sverige, och hon påpekar att Distriktsveterinärerna har anpassat sin organisation för att möta utvecklingen där allt fler privata veterinärområden inte har kunnat upprätthålla jourverksamhet. I dessa områden har Distriktsveterinärerna helt eller delvis tagit över beredskapen.

Vidare skriver Anna Wretling Clarin att flera värden behöver vägas in i diskussionen om att öppna upp för fler digitala besök och behandlingsmöjligheter. Till exempel vad nya regler för förskrivningen av olika typer av läkemedel skulle få för konsekvenser med tanke på antibiotikaresistens. En annan faktor gäller djurskyddet, där många brister har legat på en jämn och hög nivå under många år.

Samtidigt håller Jordbruksverket med om att det är dags att se över bestämmelserna för ViLA mjölk, och det kommer att göras nu i samband med en översyn av föreskrifterna.

”Vi har haft en dialog med branschen inför detta arbete och den är nödvändig även fortsättningsvis”, skriver Anna Wretling Clarin.

Hela debattartikeln finns på ATL.nu. Bilden föreställer Helena Kättström. Foto Ella Råhlén