Hästens spolmask resistent mot allt fler läkemedel

Hästens spolmask resistent mot allt fler läkemedel
Sedan drygt 15 år är hästens spolmask resistent mot avmaskningsmedel med ivermektin i Sverige. I dag är läget likadant på stuterier på Island, och på svenska stuterier har parasiten även utvecklat resistens mot två andra typer av läkemedel. Om detta och om genetiska mekanismer bakom denna läkemedelsresistens skriver Frida Martin i en avhandling från SLU.

Spolmasken Parascaris univalens är hästens största inälvsparasit, och vanlig hos föl över hela världen. Kraftig infektion kan orsaka livshotande förstoppning och i allmänhet avmaskas föl mot spolmask flera gånger under sitt första levnadsår. Äldre hästar utvecklar immunitet mot masken, och hos hästar äldre än fyra år är spolmaskinfektion mycket ovanligt.

En global överanvändning av läkemedel har lett till att spolmasken har utvecklat resistens framförallt mot läkemedel med den aktiva substansen ivermektin, men enstaka fall av resistens mot pyrantel och fenbendazol har också rapporterats i världen. I Sverige är resistens mot ivermektin utbrett, vilket har lett till att avmaskning mot spolmask oftast sker med pyrantel eller fenbendazol.

– Resistens innebär att parasiten överlever en dos läkemedel som i normala fall skulle vara dödlig. Det är klarlagt att ett överdrivet användande av avmaskningsmedel har lett till ökad läkemedelsresistens hos parasiterna, vilket utgör ett stort hot mot både djurs och människors hälsa. För att minska den här alarmerande resistensutvecklingen beslöt läkemedelsverket 2007 att avmaskningsmedel till bland annat häst måste förskrivas av veterinär, säger Frida Martin.

I sitt doktorsarbete vid SLU har Frida Martin gjort en uppdatering av resistensläget i Sverige när det gäller hästens spolmask, och hon kunde visa att resistens har utvecklats mot både pyrantel och fenbendazol på flera svenska stuterier.

– Det här är mycket allvarligt, eftersom det innebär att det på vissa stuterier kan finnas spolmaskpopulationer som är resistenta mot alla läkemedel som är tillgängliga för behandling idag, säger Frida Martin.

I en annan studie kunde hon redovisa de första fallen av resistens mot ivermektin hos hästens spolmask på stuterier på Island, och att resistensen är utbredd i landet.

– Den isländska hästpopulationen har hållits isolerad från omvärlden under lång tid, vilket innebär att resistensen troligen har utvecklats utan överföring av resistensgener från populationer utanför ön, säger Frida Martin.

Den framväxande resistensen mot alla läkemedel som får användas mot spolmask hos hästar är oroande. Eftersom spolmaskinfektioner kan vara livshotande för föl är det viktigt att de får en lämplig behandling. Det finns också ett brådskande behov av att belysa mekanismerna bakom resistensutveckling för att kunna utveckla metoder för snabb och känslig diagnos av resistens hos spolmask. Även här har Frida Martin gjort viktiga bidrag.

– Vi har utvecklat en ny modell för spolmaskforskning och dessutom utforskat genetiska mekanismer som tros orsaka läkemedelsresistens hos hästens spolmask, säger Frida Martin.

Avhandlingen läggs fram den 22 oktober på SLU i Uppsala.

Källa: SLU, foto Eva Tydén

Källa: SLU