SLU får medel till projektet ”Vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv ”

SLU får medel till projektet ”Vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv ”

Stiftelsen Hästforskning gjorde under oktober en riktad utlysning för en kunskapssammanställning på vall ur ett hästperspektiv. Styrelsen har nu beslutat att ge en forskargrupp från SLU medel för ett projekt som samordnas med motsvarande projekt hos Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

Projektet är indelat i tre olika delar; näringsvärde i vallfoder för hästar, konservering och lagring av vallfoder till hästar, samt hygienisk kvalitet och fodersäkerhet i vallfoder för hästar. Kunskapssammanställningen fokuserar på utfodring baserad på befintliga forskningsresultat och syftar till att nå ut till hela den svenska hästnäringen. Till sin hjälp har forskargruppen, som leds av agronomen Cecilia Müller, både internationella experter och företrädare för hästnäringen.

– Projektet innefattar viktiga frågeställningar om vilket grovfoder som bör eftersträvas för olika typer av hästar. Med en ökad kunskap kring näringsinnehåll och egenskaper vid till exempel olika vallfröblandningar och skördetidpunkter, kan projektet göra stor nytta för att förebygga ohälsa i hästpopulationen, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Det handlar om att sammanställa kunskap om vilken foderstat som täcker hästens olika näringsbehov utan att ge överskott, i förhållande till hästtyp och användningsområde, som har god hygien samt avsaknad av giftigt eller ohälsosamt innehåll. Kunskapen ska komma till nytta för grovfoderproducenter, hästhållare samt olika typer av rådgivare.

Källa: Stiftelsen Hästforskning