Stor risk för fler utbrott av fågelinfluensa

Stor risk för fler utbrott av fågelinfluensa

Förekomsten av HPAI H5N1 är fortsatt hög i Europa och antalet nya rapporter avseende fall hos både vilda fåglar och fjäderfän är fortsatt stor. Risken för utbrott hos tamfåglar väntas öka nu och nå en kulmen under februari-mars. Det visar SVA:s lägesbild över smittspridningen av fågelinfluensa.

Smittan är nu utbredd och 27 länder har rapporterat om fall av HPAI sedan 1 september, skriver SVA i sin analys.

Förutom spridning mellan vilda fåglar och från vilda fåglar till tamfågel förekommer lokala smittcykler mellan besättningar med tamfåglar i vissa drabbade områden i Europa. Vi är nu inne i en period där ett stort antal vattenlevande fåglar inklusive flyttfåglar förväntas uppehålla sig och röra sig fram och tillbaka över Östersjön. Kallare lufttemperaturer kan öka risken för smittspridning bland annat för att virusen överlever längre i miljön. I vissa områden skulle dock riskerna kunna minskas då de vattenlevande fåglarna rör sig mot isfritt vatten.

Utvecklingen hittills har likheter med säsongen 2016/17 och 2020/21. Baserat på erfarenheter från 2020/2021 förväntas risken för utbrott hos tamfåglar öka under kommande månader för att nå en kulmen under februari-mars.

Med tanke på läget och upprepade uppmaningar till djurägare att ta kontakt med veterinär vid symptom på HPAI eller ökad dödlighet förväntar sig SVA att det kommer att komma in många frågeställningar om HPAI.

SVA bedömer att virus cirkulerar bland vilda fåglar inte bara i de län där smitta påvisats, utan även i andra delar av Sverige. Smittrycket bland vilda fåglar varierar över landet och är lokalt mycket högt. Vetenskapligt underlag pekar på att den mest sannolika smittvägen till kommersiella fjäderfä som hålls inomhus är via föremål kontaminerade med fågelspillning, som utrustning eller skodon hos personalen. Sannolikheten för att HPAI introduceras till fjäderfä och andra tamfåglar från vilda fåglar bedöms vara generellt förhöjd, risken för tamfåglar är stor. Särskilt bedöms den vara förhöjd för tamfåglar med utevistelse eller låg biosäkerhet.

Majoriteten av utbrotten hos hobbyflockar under senaste året har drabbat anläggningar med både hönsfåglar och ankor eller gäss och därmed bedöms risken för dessa flockar extra hög.

Risken att de HPAI virus som har förekommit i Europa under de senaste åren skulle kunna smitta människa bedöms vara låg. Den typ av fågelinfluensa H5N1 som konstaterats i Sverige och Europa 2021 ska inte förväxlas med H5N1 som påvisades i Sverige 2006-2007, som innebar högre risker för människor.

Länk till hela SVA:s lägesrapport här

Källa: SVA