24 Mkr i forskningspengar till SVA

24 Mkr i forskningspengar till SVA

SVA beviljas totalt 24 miljoner kronor under fyra år från Formas för tre olika forskningsprojekt. Alla tre handlar om att minska bördan av smittsamma sjukdomar, ett för nötkreatur, ett för matfågel och det sista för får och getter.

– SVA står för en god djurhälsa, som är en viktig och integrerad del av begreppet djurvälfärd. Vi talar om djurvälfärdens fem friheter: frihet från hunger och törst, frihet från obehag, frihet att utföra normalt beteende, frihet från rädsla och stress och sist men inte minst, frihet från smärta, skada och sjukdom. Med bidragen till att stärka frihet från sjukdom kommer SVA att på ett ännu tydligare sätt kunna vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd, Ann Lindberg, generaldirektör på SVA.

Mykoplasma. En bakterie som de senaste åren blivit allt vanligare hos nötkreatur. Den kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation hos kalvar. Infektionerna är ofta svårbehandlade då bakterien är naturligt resistent mot penicillin . Om kor och kalvar infekteras kan också användningen av antibiotika öka kraftigt vilket ökar risken för antibiotikaresistens. Syftet med projektet är att öka kunskapen om epidemiologin kring mykoplasma och föreslå bekämpningsstrategier för att bromsa smittspridningen.

– Jag ser fram emot att få arbeta med den här viktiga frågeställningen i en tvärvetenskapligt sammansatt grupp av forskare med expertis inom bland annat epidemiologi, diagnostik och behandling av M bovis, djurvälfärd, och ekonomisk analys inom lantbruket, säger Stefan Widgren, epidemiolog på SVA.

Lentivirus. Denna långsamma får- och getdräpare orsakar stora ekonomiska förluster och kraftigt djurlidande hos får och getter världen över. Smittade djur producerar mindre mjölk av sämre kvalitet, de växer sämre och kan dö i förtid. Friska djur och en hållbar får- och getproduktion bidrar till god ekonomi för lantbruks- och livsmedelsföretagen samt en djurhållning med god djurvälfärd med högt konsumentförtroende och en levande landsbygd i hela Sverige.

– Jag är oerhört glad att Formas har beviljat detta projekt. Forskning om får och särskilt get har tidigare inte prioriterats. Lentivirus hos får och get är ett viktigt djurvälfärdsproblem och vi ser att vi med detta forskningsprojekt kan bidra med ny kunskap och nya metoder till det svenska kontrollprogrammet. Det känns roligt att vi kan bidra till bättre hälsa hos djur som bidrar till öppna landskap och en minskad klimatpåverkan, säger Jonas Johansson Wensman, statsveterinär på SVA.

Fågelinfluensa sprids med flyttfåglar och orsakar hög dödlighet hos hönsfåglar och flera andra fågelarter. Under 2021 drabbades Sverige av det värsta utbrottet av fågelinfluensa någonsin. Utöver djurlidande och påverkan på näringen och livsmedelsförsörjningen, har sjukdomsbekämpning kostat ungefär en halv miljard kronor. Syftet med projektet är att undersöka vad som påverkar risken att en gård drabbas av fågelinfluensa. Kunskapen kan bidra till bättre riktade åtgärder för att förhindra utbrott. I detta ingår både att identifiera åtgärder på gårdsnivå och geografiska områden med hög risk samt att identifiera områden med lägre risk där fjäderfän fortsatt kan vistas ute även under pågående influensasäsong.

– Den forskning vi kommer att genomföra är helt sprungen ur de frågeställningar som uppstod under utbrotten det gångna året och syftar till att vi ska få mer kunskap för att bättre kunna förebygga utbrott i framtiden. Vi är väldigt tacksamma att vi fått medel för att ta dessa frågeställningar vidare, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

Projekten är finansierade till och med år 2025.

Källa: SVA