Zoonoser uppkommer främst genom handel med tama djur – inte vilda

Zoonoser uppkommer främst genom handel med tama djur – inte vilda

En ny rapport från Internationella Naturvårdsunionen IUCN visar att kontakt och handel med tama djur och deras produkter är den överlägset vanligaste källan till zoonoser. Ytterst få zoonoser uppkommer genom interaktioner med vilda djur.

I rapporten, som bär titeln ”Situationsanalys om vilda djurs roller och risker vid uppkomsten av mänskliga infektionssjukdomar” analyseras mer än 5 000 studier från tre decennier. Det som undersökts är hur mänsklig interaktion med tama respektive vilda djur är kopplade till zoonoser, samt till nya infektionssjukdomar av zoonotiskt ursprung. Med det menas sjukdomar orsakade av patogener som har sitt ursprung i djur men som därefter huvudsakligen överförs från människa till människa, som HIV/AIDS eller SARS-2 Coronavirus.

Även om rapportförfattarna konstaterar att alla gränssnitt mellan människa och djur utgör en sjukdomsrisk, framhålls att uppskattningsvis 99 procent av alla mänskliga fall av återkommande zoonoser kommer från tama djur och deras produkter. De uppkommer dessutom inom människodominerade miljöer, antingen genom direkt överföring eller via mat, vatten eller insekter. När det gäller handel med vilda djur fann författarna bevis för endast 47 bekräftade sådana händelser under 28 år, alltså mindre än två dokumenterade fall per år. Det ska jämföras med euppskattningsvis en miljard årliga fall av direkta eller indirekta zoonoser globalt.

Rapporten poängterar dock att trots den relativa bristen på dokumenterade bevis, innebär handel med vilda djur alltid en risk för överföring av patogener, och att även enstaka händelser kan få stora konsekvenser.

–I kölvattnet av covid-19 har stor uppmärksamhet ägnats åt spridningen av patogener från djur till människor från handeln med vilda djur. Denna verksamhet behöver övervakas och regleras mycket mer noggrant och på ett målinriktat sätt , säger Richard Kock, medförfattare till studien och forskare vid Royal Veterinary College och IUCN SSC Wildlife Health Specialist Group, i en artikel publicerad på iucn.org

Han fortsätter:

–Men vi hittade ingenting som skulle motivera långtgående förbud mot hållbar användning av vilda djur ur ett sjukdomsriskperspektiv. I själva verket kan sådana förbud vara kontraproduktiva, eftersom de riskerar att driva på den illegala handeln.

För att minimera risker för människors hälsa kopplade till såväl tama som vilda djur, efterlyser rapportförfattarna ett holistiskt tillvägagångssätt för att upptäcka, övervaka, förebygga och kontrollera infektionssjukdomar hos människor och i djurpopulationer. Större hänsyn bör tas till de många interaktionerna mellan människor, lantbruksdjur, vilda djur och ekosystemen – alltså det som kallas One Health. När det gäller sjukdomsrisk i samband med handel med vilda djur, efterlyser författarna riktade och evidensbaserade åtgärder som förbättrad övervakning av infektioner och händelser av zoonotiska sjukdomar, bättre sanitet och regelbundna djurhälsokontroller på marknader för vilda djur. Men man avråder från generella och urskillningslösa handelsförbud.

–Även om många sjukdomar historiskt sett kan ha sitt ursprung hos vilda djur, pekar forskningen tydligt på att interaktioner med lantbruksdjur är en mycket viktigare källa till zoonoser hos människor. Om vi fortsätter att öka vår produktion av djurbaserad mat kommer vi inte bara att öka förlusten av biologisk mångfald, utan också risken för framtida pandemier. Vi måste tänka om när det gäller hur vi interagerar med den naturen och bevara ekosystemen. De fungerar som naturliga ekologiska barriärer och upprätthåller jämvikten mellan människor, husdjur och vilda djur, säger Hernan Caceres-Escobar, medförfattare till studien och forskare vid Royal Veterinary College, Sapienza University of Rome och IUCN SSC Wildlife Health Specialist Group.

Fotnot: IUCN står för International Union for Conservation of Nature and Natural Resources eller Internationella Naturvårdsunionen. Organisationen har sitt säte i Gland i Schweiz och är ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och biologisk mångfald. IUCN samordnar arbetet med att ta fram den röda listan över hotade växt- och djurarter.

Läs hela rapporten här: https://portals.iucn.org/library/node/49880