Antalet ekologiskt hållna djur sjönk 2021

Antalet ekologiskt hållna djur sjönk 2021

I juni 2021 sjönk antalet ekologiskt hållna nötkreatur med nästan 1 procent jämfört med 2020. Det skriver Jordbruksverket.

Antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade medan antalet kvigor, tjurar och stutar minskade. Antalet ekologiskt hållna får och lamm minskade för tredje året i rad och 2021 var antalet får och lamm 3 procent färre jämfört med 2020. Även antalet ekologiska värphöns minskade för tredje året i rad.

I juni 2021 var 329 900 av Sveriges nötkreatur ekologiskt hållna, alltså 1 procent färre jämfört med året innan. Under samma tid var 57 300 mjölkkor ekologiskt hållna vilket motsvarar 19 procent av det totala antalet mjölkkor i Sverige. Antalet ekologiska kor för uppfödning av kalvar uppgick till 74 400 eller 35 procent av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige. Totalt var 23 procent av nötkreaturen i Sverige ekologiskt hållna 2021.

Samtliga redovisade djurslag har ökat i antal sedan 2009. Sedan 2018 har antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar varit relativt stabilt medan antalet tackor och baggar samt värphöns minskat. 2021 var 20 procent av det totala antalet tackor och baggar ekologiska. Motsvarande andel för värphöns var 18 procent.

Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen är liten, ungefär 3 respektive 1 procent av det totala antalet djur i Sverige. Under 2021 ökade antalet ekologiska grisar medan antalet slaktkycklingar minskade något.

Nästan en fjärdedel av de ekologiska mjölkkorna fanns i Västra Götalands län. I juni 2021 fanns 24 procent av det totala antalet svenska ekologiska mjölkkor i länet. Lägger vi samman Västra Götalands län med Östergötlands, Jönköpings och Skåne län så står de för 52 procent av samtliga ekologiska mjölkkor i Sverige.

Sett till andelen ekologiska mjölkkor inom respektive län har Örebro län högst andel, 41 procent, följt av Dalarnas och Uppsala län med 38 respektive 36 procent. I Västra Götaland var 25 procent av antalet mjölkkor ekologiska.

Källa: Jorebruksverket