Företag som har mjölkkor minskar kraftigt

Företag som har mjölkkor minskar kraftigt

Antalet företag inriktade på lantbruksdjur minskade med 3,9 procent under perioden 2020 till 2023. Det visar Jordbruksverkets strukturundersökning. Mjölkkoföretag minskade med hela 13 procent.

Under 2023 genomförde Jordbruksverket en stor strukturundersökning inom jordbrukssektorn. Nyligen presenterades resultat över hur antalet jordbruksföretag och hur det beräknade arbetsbehovet i jordbruket förändrats inom olika driftsinriktningar.

År 2023 fanns det cirka 2 600 företag färre än 2020, då den förra strukturundersökningen genomfördes. Det är främst företag med inriktning mot växtodling som minskat.

Totalt sett minskade antalet jordbruk med 4,5 procent mellan 2020 och 2023. Växtodlingsföretag har under perioden minskat med 5,7 procent medan företag med inriktning mot skötsel av lantbruksdjur minskat med 3,9 procent. Bland dessa företag minskar antalet företag som kategoriseras som mjölkkoföretag med cirka 13 procent sedan 2020.

Det finns något fler växtodlingsföretag än djurföretag i Sverige men arbetsbehovet är större i företag inriktade mot skötsel av lantbruksdjur än arbetsbehovet i växtodlingsföretag. Ser man på det totala arbetsbehovet över tid, har det totalt sett minskat med 4 procent sedan 2020. I beräkningar av förändring av arbetsbehov så finns till skillnad från förändringen i antalet företag ingen skillnad mellan växtodlingsföretag och företag med inriktning mot skötsel av lantbruksdjur. Det kan förklaras av att djurföretagen har ökat i storlek lite snabbare än växtodlingsföretagen.

Det är främst antalet mellanstora jordbruk som minskar i antal, med nästan 5 procent mellan åren 2020 och 2023. Jordbruk med störst arbetsbehov minskar med cirka 1 procent mellan 2020 och 2023 medan antalet småbruk minskar med cirka 4 procent under samma period. Detta följer en trend som funnits under lång tid. Antalet mellanstora jordbruk minskar i större takt än stora företag och små fritidsjordbruk.

Bland gruppen skötsel av lantbruksdjur är det nötkreatur som dominerar medan antalet företag med inriktning mot gris och fjäderfä är få.

Läs mer i Statistikrapporten ”Jordbruksföretagens driftsinriktning 2023. Svensk typologi”.

Källa: Jordbruksverket