Forskningspengar till mobil slakt

Forskningspengar till mobil slakt

Svenska Djurskyddsföreningen donerar sammanlagt 2,1 miljoner kr till SLU. Medlen går till forskning på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av donationerna går 2 miljoner kronor till forskning inom projektet Småskalig och mobil slakt av nötkreatur: djurvälfärd och köttkvalitet och 100 000 kronor till projektet Djurvälfärd i samband med galoppbanor.

Projektet inom mobil slakt syftar till att jämföra djurvälfärd och köttkvalitet vid mobil småskalig respektive stationär storskalig slakt. Donationen ska främst användas till djurvälfärdsdelen av projektet.

Det är välkänt att djurvälfärd och köttkvalitet påverkas negativt av den stress som uppstår i samband med slakt. Exempel på stressfyllda situationer är hantering av främmande människor, omild lastning och avlastning, lång transport under obekväma förhållanden, väntan och eventuell övernattning på slakteriet, blandning med främmande djur och obekanta miljöer och lukter. Hittills har effekterna av mobil slakt på djurvälfärd och köttkvalitet inte studerats vetenskapligt i någon större utsträckning. Denna nya slaktform kan leda till både ökad djurvälfärd och högre köttkvalitet. Arbetet leds av universitetslektor Jan Hultgren.

Professor Lars Roepstorff ska undersöka hur djurvälfärden hos galopphästar påverkas av utformningen av galoppbanor. De funktionella egenskaperna på galoppbanor i Sverige kommer att kvantifieras.

– Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.

Källa: Svenska Djurskyddsföreningen