Slakterier får hantera måttligt förorenade djur utan veterinär

Slakterier får hantera måttligt förorenade djur utan veterinär

Varje gång måttligt förorenat nötkreatur, så kallade kategori-1 djur, ankommer ett svenskt slakteri måste en officiell veterinär tillkallas. Det vill Livsmedelsverket ändra på. Sedan förra året kan vissa slakterier få tillåtelse att ta hand om detta själva. Hittills har 12 slakterier fått sådan tillåtelse.

Anledningen är att det anses underlätta för slakterierna och frigöra tid för officiella veterinärer.

– Det förenklar både officiella veterinärers arbete och slakteriernas. Annars behöver slakterierna säga till veterinären varje gång det kommer in ett kategori-1 djur, säger Christian Berking, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Branschorganisationen Kött & charkföretagen, KCF, och Jordbruksverket definierar kategori-1 djur som måttligt förorenade djur som uppfyller kriteriet ”påtaglig gödselförekomst på kritiska områden på huden”.

Ett av slakterierna som fått den aktuella tillåtelsen är KLS Ugglarps i Hörby.

Så här skriver Livsmedelsverket om det:

”Ordinarie slaktrutiner har granskats och bedömts vara tillräckliga för slakt av kategori 1-djur utan att slakteriet behöver vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Bedömningen är att slakteriet med ordinarie slaktrutiner klarar att slakta kategori 1-djur utan att det uppstår en oacceptabel risk för förorening av köttet under slakten. Slakteriet ges därför generell tillåtelse att slakta kategori 1-djur enligt instruktion ”Rena djur till slakt” utan att först meddela officiell veterinär.”

Enligt Christian Berking kan tillåtelsen till de aktuella slakterierna dras tillbaka när som helst om den officiella veterinären skulle göra den bedömningen. Eftersom officiell veterinär ger tillåtelse finns ingen möjlighet att formellt överklaga detta.

– Tillåtelsen gäller tills vidare men man kan omedelbart dra tillbaka den om det behövs, säger Christian Berking.

Enligt honom är förorenade djur en av de största farorna som finns för livsmedelssäkerheten i Sverige när det gäller slakt av djur. Livsmedelsverkets officiella veterinärer finns på alla svenska slakterier och besiktigar djur före och efter slakt.

De största farorna ligger i renhetsgraden hos djuren, renheten på slaktkropparna efter slakt och däremellan slakthygienen. Det är bland annat där han och Livsmedelsverket ser att officiella veterinärer kan lägga den tid som nu frigörs.

– Officiella veterinärer kan ägna den tiden att titta på något annat tveksamt fall av kategori-2 eller kategori-3 djur eller ägna mer tid på slakthygienen och slutresultatet på slaktkroppar, säger Christian Berking.

Karin Cerenius är avdelningschef för kontrollstöd på Livsmedelsverket. Hon säger så här:

”Den gemensamma upplevelsen är att företagen har ett ökat fokus på vikten av rena djur till slakt. Det är av stor betydelse då rena djur är den viktigaste faktorn för en säker slakt, det minskar matsvinnet både direkt och indirekt. Direkt genom att mindre behöver skäras bort, indirekt tack vare att hållbarheten på köttet ökar.”

Jonas Björ är vd i Nya Siljans Chark i Mora, som legoslaktar åt slakterikoncernen KLS Ugglarps. Han ser positivt på tillåtelsen hans slakteri fått från Livsmedelsverket när det gäller kategori-1 djur.

– Vi känner att vi får mer ansvar och att man litar på att vi klarar den här uppgiften. Det tycker jag är positivt. Man litar på vår yrkeskunskap, säger han.

– Vi har skapat en rutin för detta och jobbat in den. Sedan är det ändå så att när personalen i vissa lägen känner osäkerhet. Då har vi ett bra samarbete med Livsmedelsverket på plats. De är närvarande hela tiden och vi kan stämma av det minsta lilla med dem.

Jonas Björ ser en positiv trend när det gäller förorenade djur som ankommer hans slakteri.

– Generellt tycker jag att djuren har blivit mycket bättre, säger han.

Text: Håkan Frisell Bilden: Christian Berking, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket, foto: Livsmedelsverket.

Fakta:

Så här kategoriseras djur med avseende på föroreningar (källa: Jordbruksverkets sajt som publicerat en norm från branschorganisationen Kött & charkföretagen, KCF, som OV kan använda):

Kategori 0 – Rena djur

Kriterier: Rena djur och djur med lindriga föroreningar vilka i ringa utsträckning omfattar, ur slakthygienisk synvinkel, kritiska områden på huden.

Kategori 1 – Måttligt förorenade djur.

Kriterier: Påtaglig gödselförekomst på kritiska områden på huden.

Kategori 2 – Kraftigt förorenade djur

Kriterier: Kraftig gödselförekomst (och/eller gödselpansar) på kritiska områden på huden.

Kategori 3 – Mycket kraftigt förorenade djur

Kriterier: Mycket kraftig gödselförekomst och/eller gödselpansar. Stor utbredning och/eller urin-/gödselbränna på huden.

 

Här är slakterierna har fått generell tillåtelse av Livsmedelsverket gällande slakt av kategori 1-djur (fram till 7 februari 2022):

2022:

Slakteriet Sjöbo AB

Strömbecks Gårdsslakt & Chark AB

2021:

Sörby Slakteri & Styck AB

KLS Ugglarps AB (Hörby)

Gotlands Slagteri AB

KLS Ugglarps AB (Kalmar)

Bjursunds Slakteri AB

HKScan Sweden AB (Linköping)

Skövde Slakteri AB

PP Slakt AB

Nya Siljans Chark AB

KLS Ugglarps AB (Dalsjöfors)