Livsmedelsverket ska samordna beredskapen inom livsmedelsektorn

Livsmedelsverket ska samordna beredskapen inom livsmedelsektorn

Livsmedelsverket blir sektorsansvarig myndighet och ska samordna och driva på beredskapsarbetet i hela livsmedelssektorn. Det har regeringen beslutat.

Sektorsansvaret innebär att Livsmedelsverket ska driva på arbetet inom sin beredskapssektor, stödja andra beredskaps­myndigheter och verka för att samordning sker med andra aktörer inom hela livsmedelssektorn, inklusive primärproduktionen som uppfödning av köttdjur och spannmålsodling.

Även avlopps- och avfallsfrågor ska ingå och därför kopplas Naturvårdsverket och länsstyrelserna in i arbetet. Avloppshanteringen har stor betydelse för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen, inte minst ur smittskyddssynpunkt. Dricksvatten och avlopp berör också till stor del samma aktörer.

– Livsmedelsverket tar inte över ansvaret från någon annan myndighet, utan vi ska samordna aktörernas arbete – inte minst vid kriser så att befolkningen fortsatt får tillgång till säker mat och dricksvatten, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Uppbyggandet av en livsmedels- och dricksvattenberedskap som är anpassad till de förutsättningar och den hotbild som finns i dagens samhälle kräver ett nära samarbete med näringslivet.

– Vi har ett bra samarbete och etablerade nätverk och forum med branschen. Nu hoppas vi kunna ta det ett steg till, både inom ramen för sektorsansvaret och i de särskilda uppdrag och utredningar som pågår, säger Annica Sohlström.

Livsmedelsverket blir sektorsansvarig myndighet från och med 1 oktober 2022.

Fakta sektorsområde Livsmedelsförsörjning och dricksvatten

  • I sektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten ingår Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, SVA och länsstyrelserna.
  • Sektorn omfattar samhällsfunktionerna primärproduktion av livsmedel och djurfoder, tillverkning, distribution och försäljning av livsmedel, tillagning i storkök av livsmedel, säkra livsmedel inklusive dricksvatten, smittskydd och säker destruktion, djurens hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning, avlopp samt avfallshantering (i första hand kommunalt avfall).
  • Förslaget om fler sektorsansvariga myndigheter lades i utredningen ”Struktur för ökad motståndskraft” 2021. Livsmedel och dricksvatten var där ett av tio nya föreslagna sektorsområden.

Källa: Livsmedelsverket. Bilden föreställer Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström