EU-övning ska rusta länder att möta zoonoser

EU-övning ska rusta länder att möta zoonoser

11 EU-länder ska jämföra hur de hanterar sjukdomsutbrott i syftet att skapa ett bättre samarbete. Det framgår av ett pressmeddelande från SVA. Sverige är ett länderna och här genomförs en övning i samarbete mellan fyra myndigheter.

Som en del i att höja Sveriges förmåga att hantera sjukdomsutbrott, exempelvis salmonella, kommer fyra svenska myndigheter genomföra en övning som tagits fram på EU-nivå: SimEx. Övningen genomförs på liknande sätt av motsvarande myndigheter i ytterligare tio EU-länder.

Ökad förståelse för varandras uppdrag och nya insikter kring nyttan av att arbeta tvärvetenskapligt – det är två av målen när SVA, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket samlas för att genomföra SimEx.

–Detta är ett bra tillfälle för oss att både utveckla vår nationella förmåga att hantera sjukdomsutbrott och att bidra till kunskapsläget på EU-nivå, säger den nationella övningsledaren Johanna Lindahl från SVA.

Under den 14:e och 15:e juni träffas experter från de fyra myndigheterna i Uppsala för att genom samarbete och dialog genomföra övningen SimEx. Under de två dagarna ska gruppen tillsammans ta sig igenom de olika stegen i hanteringen av ett utbrott av en livsmedelsburen zoonos och lösa de problem som finns invävda i scenariot. Det som gör övningen unik är att den är framtagen inom ramen för EU-projektet One Health European Joint Programme (OHEJP), och genomförs på motsvarande sätt i 10 andra EU-länder. Övningen har tagits fram av en internationell grupp som har letts från Sverige, genom SVA.

–Det här är ett lärande projekt, och vi hoppas kunna bidra till att länderna kan komma fram till och dela bra lösningar på gemensamma problem när det gäller sjukdomsutbrott, så som hur man delar stora mängder data eller skyddar känsliga uppgifter, säger Anna Omazic från SVA som projektleder det omfattande EU-projektet.

En viktig del av beredskapen är helhetsperspektivet – One Health – där hänsyn tas till hur djurens hälsa, människans hälsa och livsmedelssäkerhet påverkar varandra. För att minska risken för spridning av sjukdomar mellan djur och människor, och för att trygga säkra livsmedel, är det viktigt att se helheten.

– Genom att vi lär oss av varandra och drar nytta av våra olika expertområden så kan vi vara bättre förberedda på framtida utbrott och agera snabbare och effektivare, det kan i förlängningen rädda liv, säger Johanna Lindahl.

Sverige är fritt från många smittämnen, men när klimatet förändras innebär det att nya smittämnen kan etablera sig längre norrut i Europa. Dessutom kan ändrade resvanor innebära introduktion av nya sjukdomar.

Fakta om SimEx

SimEx är en del av EU-programmet One Health European Joint Programme, ett samarbete mellan 22 länder och över 40 institut verksamma inom folkhälsa, djurhälsa, livsmedelssäkerhet och miljöfrågor. Inom programmet pågår forskning och samarbeten för att generera ny kunskap, skapa nya verktyg för att effektivare kunna riskvärdera och utvärdera utbrott av zoonoser och för att lära av varandra och dela kunskapen med forskare, myndigheter, beslutsfattare och allmänhet.

Deltagande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal och Sverige.

Källa: SVA