Veterinärer ska rapportera in antibiotikaförskrivning

Veterinärer ska rapportera in antibiotikaförskrivning

Regeringen lägger en proposition om djurläkemedel, där det föreslås att veterinärer ska lämna uppgifter till Jordbruksverket om användning av antimikrobiella läkemedel, bland annat antibiotika, för att behandla djur. Informationen från veterinärerna behövs för att Jordbruksverket ska kunna rapportera till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

I de nya EU-förordningar som gäller veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel ställs krav på att medlemsstaterna från och med 2023 samlar in och rapporterar uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur.

– Sverige har länge arbetat för ansvarsfull användning av antibiotika i djurhållningen och varit ett föregångsland inom EU. De skärpta kraven för antibiotikaanvändning i EU:s lagstiftning var därför efterlängtade. För svensk del ger den här lagändringen ökade möjligheter att följa och analysera användningen av antimikrobiella läkemedel till djur. Det är ett viktigt bidrag i arbetet mot antibiotikaresistens, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

I propositionen föreslås också vissa andra bestämmelser som ska komplettera de nya EU-förordningarna, bland annat ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Källa: Regeringen. Bilden föreställer landsbygdsminister Peter Kullgren.