Liten risk att BTV3 kommer till Sverige

Liten risk att BTV3 kommer till Sverige Foto: Adobe Stock

I september 2023 upptäcktes en för Europa ny variant av blåtungevirus, BTV3, hos får och nötkreatur i Nederländerna. Viruset spreds snabbt över hela landet och gav upphov till ett omfattande utbrott med allvarlig sjukdom och relativt hög dödlighet i drabbade besättningar – statsepizootologen bedömer risken för spridning till Sverige som mycket låg.

Karl Ståhl, Statsepizootolog på SVA, skriver i sitt senaste blogginlägg om utbrottet av den nya varianten av blåtungevirus (BTV3) hos får och nötkreatur i Nederländerna förra hösten och hur han ser på nya utbrott.

Hittills har knappt 6 000 fall av BTV3 rapporterats från Nederländerna. Det är framför allt får som har drabbats.  Enstaka sjukdomsfall orsakade av BTV3 har även rapporterats från Tyskland, Belgien och Storbritannien. Eftersom blåtungevirus (BTV) primärt smittar via svidknott avstannade utbrottet i princip helt under senhösten och vintern men spridningen förväntas fortsätta under knottsäsongen 2024. I dagsläget finns inget vaccin mot BTV3 men efter hårt tryck från flera av de drabbade länderna är detta under utveckling med ambitionen att de första doserna ska vara tillgängliga under första halvåret 2024. I dagsläget saknas information om när kommersiella vacciner kan förväntas vara tillgängliga i större volymer.

BTV kan infektera de flesta idisslare men ger vanligen bara symtom hos får och nötkreatur. Infekterade djur får feber, sårig och svullen slemhinna i mun och nos, kraftig salivering, hälta och minskad mjölkproduktion. Viruset smittar inte direkt mellan djur utan blodsugande svidknott som kan uppföröka viruset krävs för spridning. Sjukdomen är förtecknad enligt EU:s djurhälsolag och således anmälningspliktig i Sverige vid misstanke om förekomst hos djur i enlighet med SJVFS 2021:10.

I dagsläget och de kommande månaderna bedöms risken för att BTV3 kommer till Sverige som mycket låg. SVA följer spridningen av BTV3 i Europa kontinuerligt och genomför riskvärderingar och sammanfattar den epidemiologiska lägesbilden vid behov.

Läs mer här: 

Källa: SVA