Storsatsning mot fästingar

Storsatsning mot fästingar

SLU är en av elva parter i Sverige, Norge och Danmark som under tre år ska bedriva ett stort forskningsprojekt för att minska antalet fästingburna infektioner hos både människor och djur. Projektet har beviljats drygt 40 miljoner kronor från EU och leds av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt norska Sørlandet Sykehus Helseforetak (HF).

– Detta är ett av de största forskningsprojekten om fästingar och fästingburna infektioner i Skandinavien under de senaste åren, säger projektledaren för ScandTick Innovation Per-Eric Lindgren, forskningsledare i mikrobiologi vid Medicinsk diagnostik i region Jönköpings län och professor i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet.

Det huvudsakliga målet för forskningsprojektet är att reducera antalet fästingburna infektioner hos såväl människor som hos produktions- och sällskapsdjur samt att lindra/bota dem som fått fästingburna infektioner inom Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS)-regionen.

Vidare ska projektet vidareutveckla och effektivisera ett multidisciplinärt nätverk som nu omfattar elva parter inom sex-åtta discipliner, för att höja kapaciteten och utveckla spetskompetens inom forskningsområdet fästingburna infektioner.

Inom ScandTick Innovation inkluderas också det veterinärmedicinska området med djurhälsa och specifika djurinfektioner orsakade av fästingburna infektioner. Vidare har de olika smittsamma sjukdomarna och mikroberna utökats till att förutom Borrelia och tick-borne encephalitis virus (TBEV), också omfatta Anaplasma, Rickettsia, Cand Neoerlichia, Bartonella och Babesia. Parterna representerar breda kompetenser från sex olika vetenskapsområden från livsvetenskaper (ekologi/biologi, veterinärmedicin, folkhälsa, humanmedicin, molekylär-/mikrobiologi och hälsoekonomi) vilka tillsammans pekats ut som avgörande i EUs bekämpning av sjukdomar med ursprung hos djur.

EU-Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, har beviljat en total ram på nästan 4,4 miljoner euro till det treåriga projektet, som får lika stort belopp i offentlig medfinansiering.

Källa: SLU

Foto: Shutterstock