Specifik analys krävs för att bekämpa blodmask

Specifik analys krävs för att bekämpa blodmask

Det är viktigt att alltid inkludera specifik analys för blodmask i övervakningsprogram av häst. Det gäller speciellt hästar som utsöndrar inga eller få parasitägg i träcken, eftersom dessa hästar annars lämnas obehandlade. Det visar en studie från SLU och SVA.

Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit med kolik som vanligaste symtom. Då flera av hästens parasiter har utvecklat resistens måste dock avmaskningsmedel användas restriktivt till hästar, annars kan medlen bli overksamma. Sedan 2007 rekommenderas selektiv avmaskning, vilket i praktiken innebär att alla hästar träckprovundersöks och endast de individer som utskiljer en viss mängd parasitägg avmaskas.

För att se effekten av den nu använda selektiva avmaskningen har forskare vid SLU och SVA undersökt dagens förekomst av stor blodmask. I studien samlades prover in från 106 svenska hästgårdar.

Resultaten visade att närvaron av stor blodmask har ökat och att smittan nu finns på 61 procent av svenska gårdar, jämfört med 15 procent år 1999. Inget samband sågs mellan förekomst av stor blodmask och det övergripande antalet blodmaskägg på gården, ett mått som inkluderar flera maskarter. Inte heller sågs någon koppling till hästarnas ålder eller till geografiskt område. Däremot identifierades en ökad risk för stor blodmask på gårdar som enbart diagnostiserar parasiter genom äggräkning (eftersom denna metod inte kan särskilja olika arter av parasitära maskar), men det förelåg ingen ökad risk om gårdarna kombinerade äggräkning med specifik analys för stor blodmask.

Studien visar vikten av att alltid inkludera analys för stor blodmask i övervakningsprogram, speciellt hos hästar som utsöndrar inga eller få ägg eftersom den gruppen annars lämnas obehandlade.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Källa: SLU