Länsstyrelserna gjorde drygt 22 000 kontrollinsatser av djurskyddet under 2021

Länsstyrelserna gjorde drygt 22 000 kontrollinsatser av djurskyddet under 2021

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 22 035 kontrollinsatser. Trots fortsatta utmaningar på grund av pandemin nåddes målet om att att göra minst lika många planerade normalkontroller som kontroller efter klagomål. Resultatet av kontrollen visar att de flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna men också att det fortsatt finns brister i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

De flesta djurhållare följer djurskyddsreglerna, men statistiken visar att mängden brister ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Att öka efterlevnaden av reglerna är viktigt för både en bättre djurvälfärd och för att bibehålla ett starkt förtroende för den svenska livsmedelsproduktionen. Under året har Jordbruksverket och näringen påbörjat ett närmare arbete med dessa frågor men effekterna av detta syns ännu inte tydligt i statistiken. Det finns dock mindre förbättringar på några områden exempelvis kopplat till renhet hos grisar.

– De allvarligaste bristerna generellt är brister i hull, tillgång på foder och vatten, djurens renhet, torra och rena liggplatser, samt utebliven veterinärvård. För lantbrukets djur är skötselrelaterade brister vanligast, vilket exempelvis avspeglas genom att djuren eller utrymmena de hålls i inte är tillfredsställande rena. Det finns mer att göra på dessa områden, säger Gunnar Palmqvist på Jordbruksverket.

För att kontrollera att djurskyddreglerna följs gör länsstyrelserna och de officiella veterinärerna på slakterierna varje år ett stort antal djurskyddskontroller. Vi sammanställer årligen deras arbete i en rapport och analyserar tillsammans med dem resultatet av kontrollerna och det arbete som bedrivits under året.

Under 2021 gjorde länsstyrelserna 22 035 kontrollinsatser av vilka 7 207 var fysiska kontroller. De andra kontrollinsatserna var bland annat administrativ handläggning, tillståndsprövningar, besiktningar av transporter och beslut i form av förelägganden, omhändertaganden, djurförbud med mera.

Det totala antalet kontrollinsatser minskade med ungefär 12 procent jämfört med 2019 och beror bland annat på de utmaningar som pandemin medfört för kontrollarbetet.

– Länsstyrelsen har meddelat att pandemin även i år har medfört utmaningar som på olika sätt påverkat kontrollverksamheten. Merparten av länen har svarat att de har gjort färre fysiska kontroller under 2021 jämfört med tidigare år, säger Hanna Heyl på Jordbruksverket.

Länsstyrelserna och Jordbruksverket har satt upp ett antal mål kring arbetet med djurskyddskontroll och ett av dem är att effektivisera hanteringen av antalet klagomål från allmänheten. Dessa tar mycket tid i anspråk och för att balansera resurserna finns ett mål att göra minst lika många planerade normalkontroller som klagomålskontroller. Detta mål uppfylldes under 2021.

När det gäller andra mål uppnår länsstyrelserna målen i olika grad. Skälet till skillnaderna är troligen en kombination av många faktorer som exempelvis tillgängliga resurser, ledningsstruktur, geografiska förutsättningar med mera. Skillnaderna i tidsåtgång och måluppfyllelse är något Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver arbeta vidare med tillsammans.

– Vi bedömer att det är viktigt att fortsätta med det pågående utvecklingsarbetet för att se till att djurskyddskontrollerna sker på ett så resurseffektivt, träffsäkert och likvärdigt sätt som möjligt över hela landet. Det sker exempelvis genom att fortsatt dela goda exempel och kunskap mellan länen, bland annat inom ramen för Rådet för djurskyddskontroll, säger Katarina Andersson på Jordbruksverket.

Källa: Jordbruksverket
Foto: Satu Knape