Du som driver eget: Hög tid att se över löneuttaget inför utdelning

Du som driver eget: Hög tid att se över löneuttaget inför utdelning

För dig som driver din klinik i form av ett fåmansbolag är det hög tid att se över löneuttaget för 2022 . För att få lågbeskattad utdelning 2023 krävs bland annat att rätt lön betalas ut före årsskiftet.

För den som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för hur utdelning ska beskattas. Upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp blir skatten 20 procent. Annars beskattas utdelningen som inkomst av tjänst, vilket innebär betydligt högre skatt. Därför är det viktigt att veta hur gränsbeloppet beräknas. Räknar man fel på en enda krona försvinner hela möjligheten till lågbeskattad utdelning.

Beräkningen sker antingen enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln: Man utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet då till 195 250 kronor, oavsett löneuttag. Tänk på att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag, fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Huvudregeln: Här baseras gränsbeloppet på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna, dels på bolagets lönesumma. Ägaren får utifrån sin ägarandel tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag – förutsatt att ägaren uppfyller lönekravet, som innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av de totala lönerna i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått. Lönekravet kan även uppfyllas av någon närstående till ägaren.

Det är lönerna för året före beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2022 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2023.

Källa: PWC m fl