Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel har bekräftats

Säsongens första fall av fågelinfluensa  hos tamfågel har bekräftats

Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel har bekräftats, skriver SVA i ett pressmeddelande. Det är en hobbyhönshållning i Skaraborg som drabbats. Jordbruksverket och SVA uppmanar djurägare att vara uppmärksamma och fortsätta vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sina fjäderfän.

Den 16 november beslutade Jordbruksverket att upprätta högriskområde i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar från fågelinfluensa. Beslutet baserades på lägesbedömningar från SVA.

– Fågelinfluensasäsongen har hittills varit lugnare än förväntat, men vi ser en liten ökning bland vilda fåglar och att virus förekommer bland vilda fåglar i stora delar i högriskområdet och nu alltså även det första fallet på tamfjäderfä, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

De drabbade djuren i Skaraborg fanns hos en hobbyhönshållare. De flesta avled direkt till följd av smittan, övriga avlivades under torsdagen.

– Att fågelinfluensa nu upptäckts på tamfågel i Sverige är inte oväntat. De senaste säsongerna har varit mycket svåra med rekordhöga antal fågelinfluensafall på tama fjäderfän i Europa och även i Sverige. Det är extra viktigt att man som djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker sina hygienrutiner och beaktar de regler som gäller i högriskområdena, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

För att inte få in fågelinfluensa i en besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. De som förutom höns även håller ankor eller gäss ska vara extra noggranna att hålla ankor och gäss avskilda från hönsen och hantera dessa fåglar separat.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar. De varianter som cirkulerat senaste året och som har orsakat stora utbrott hos fjäderfän har varit mycket smittsamma mellan fåglar och lett till stor dödlighet.

– För att vi ska få bra underlag för att kunna bedöma risken för fågelinfluensa i olika regioner uppmanar vi att allmänheten rapporterar fynd av sjuka eller döda fåglar på rapporteravilt.sva.se, säger Maria Nöremark.

Viruset i det nu aktuella fallet är högpatogen H5N1, en variant som cirkulerat i Europa och Sverige sedan 2020. Trots enstaka rapporter om fall hos människor görs fortfarande bedömningen av Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) att risken för smitta till människa generellt är låg. Den variant som nu cirkulerar är inte samma variant som cirkulerade 2006-2007 som bedömdes vara mer smittsam till människa.

Allmänna tips:

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Källa: SVA