Fransk hjärtmask ett växande problem

Fransk hjärtmask ett växande problem

Fransk hjärtmask kopplas ofta till räv, men mycket tyder på att den sprids mellan hundar. Prognosen är god om parasiten upptäcks i tid. Men symtomen är diffusa och diagnosen kan vara svår.

Nyligen upptäcktes fransk hjärtmask hos en hund i Östergötland, ett län som hittills varit förskonat från smittan. Ytterligare tre hundar ska enligt uppgift ha diagnosticerats med parasiten bara i år. Totalt känner SVA till elva bekräftade fall sedan 2012, men mörkertalet kan vara stort. Smittspridningen i Sverige är ännu inte helt klarlagd.

För att skapa en bättre bild av parasitens utbredning genomför SVA under våren en omfattande studie i samarbete med läkemedelsbolaget Bayer, där 4 000 blodprov från hundar i hela landet ska analyseras för förekomst av antikroppar mot fransk hjärtmask. Dessutom kommer samtliga rävar som skickas in för dvärgbandmaskkontroll i år även undersökas för parasiten.

– Vi har ingen riktig bild av hur parasiten förekommer i rävbeståndet, förklarar Ulrika Forshell, tidigare laboratorieveterinär på SVA. Med tanke på att turister allt oftare har med sig sina hundar till Sverige, kan det vara hundar som sprider smittan i landet snarare än rävar.

Fransk hjärtmask smittar genom mellanvärdar som sniglar och snäckor. Hundar och rävar får i sig parasiten genom att komma i kontakt med infekterat snigelslem. Parasiten upptäcktes först bland rävar på Sydkoster i Bohuslän, dit den tros ha kommit med fritidsseglare i början av 2000-talet.

Initialt fanns planer på att skjuta av hela rävstammen på ön för att begränsa smittspridningen, men innan beslutet hann fattas upptäcktes parasiten hos en räv på fastlandet. Sedan dess har fransk hjärtmask diagnosticerats hos ett antal rävar och hundar så långt norrut som Sundsvall.

Fransk hjärtmask är en anmälningspliktig sjukdom och det är viktigt att djurhälsopersonal känner till rutinerna kring diagnos och behandling. Symtomen varierar med infektionsgraden från mild hosta till hjärtsvikt. Prognosen är ofta god förutsatt att behandlingen sätts in i tid.

– Ett problem är att symtomen är så ospecifika, förklarar Ulrika Forshell. De är inget man generellt associerar med en parasitinfektion, och de sätter dessutom in på vårvintern då man ofta inte tänker på parasiter.

Ulrika tycker att man bör ha fransk hjärtmask i åtanke när man får in hundar på vårvintern med ospecifika symtom som trötthet, hosta och minskad matlust. Långt gånga infektioner uppvisar även blödningsrubbningar.

– Ta fler prover och var noga med att skicka in träckprov från tre olika tillfällen, då larverna utsöndras intermittent och provsvaren ibland kan vara negativa trots att hunden är infekterad.

För att säkerställa en noggrann kartläggning av smittspridningen bör prover och provsvar rapporteras in till SVA så att de kan ingå i den officiella statistiken.

Det enklaste sättet att begränsa smittspridning är att förhindra infektion. Till hundägare som ska resa med sitt djur till områden där fransk hjärtmask förekommer endemiskt rekommenderar Ulrika därför regelbunden profylax under snigelsäsongen.

Text: Renate Larssen, foto Henrik Uhlhorn, SVA