Så kan suggors stress minskas

Så kan suggors stress minskas

Gruppering av suggor tre veckor efter grisning är mindre stressande än gruppering efter en vecka. Det visare en studie vid SLU. Resultatet av studien tyder ävem på att aggressiva beteenden påverkas av kullnummer och om en sugga är bofast eller inkräktare i gruppen.

I denna studie undersöktes hur stressnivå (kortisol i saliv) och aggressioner under grupphållningens fyra första dagar skilde sig åt beroende på om suggor påbörjade sin grupphållning en, två eller tre veckor efter grisning.

Suggor som släpptes i grupp tre veckor efter grisning hade lägre kortisolkoncentration i saliven vid starten av grupphållningen jämfört med suggor som släpptes ihop en vecka efter grisning.

Gruppsammanslagningen gjordes i två omgångar. Suggor som flyttades till gruppboxen i första omgången (bofasta) initierade fler attacker och utsattes för färre attacker än suggor som flyttades i andra omgången (inkräktare). Vidare initierade förstagångsgrisande suggor färre attacker och mottog fler attacker än äldre suggor.

Källa: Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd Foto Ola Thomsson