Negativ energibalans äventyrar kons dräktighet

Negativ energibalans äventyrar kons dräktighet

Det finns en tydlig länk mellan näringsstatus och livmoderns inflammationsstatus hos kor. Negativ energibalans påverkar specifika signaler som är nödvändiga för etablering av dräktigheten. Därför är det viktigt att styra utfodringen runt kalvning. Det framgår av en avhandling, som presenteras av Wiruntita Chankeaw vid SLU.

Högmjölkande mjölkkor drabbas av energibrist, så kallad negativ energibalans, efter kalvningen när energibehovet för mjölkproduktionen är högt. När korna inte kan äta tillräckligt tar de energi från sina kroppsreserver, de bryter ner fettvävnad, och fria fettsyror (NEFA) cirkulerar i blodomloppet.

Syftet med denna avhandling var att studera vilken effekt negativ energibalans och NEFA har på livmoderns slemhinna, endometriet, både hos den levande kon och i en cellodlingsmodell i laboratoriet.

Livmoderslemhinnan har nära kontakt med det tidiga embryot när dräktigheten etableras. Livmoderns funktion påverkas av kons näringstillstånd, och NEFA kan påverka chanserna att behålla dräktigheten. Om dräktigheten äventyras blir det negativa, ekonomiska konsekvenser för mjölkföretaget.

Effekten av negativ energibalans på genuttrycket som reglerar livmoderslemhinnans funktion studerades hos kor av rasen svensk röd boskap, SRB, som fått sin andra kalv (under andra laktationen).

I cellodlingsmodellen studerades livmodercellers överlevnad och celldöd samt frisättningen av pro-inflammatoriska molekyler och hur detta var kopplat till förändringar i cellernas genuttryck.

Studierna på levande kor visade att a) den negativa energibalans som drabbar kon kort efter kalvning påverkar livmoderslemhinnans funktion långt senare, under den period då kon ska insemineras och förväntas bli dräktig, och b) de tre dominerande celltyper som livmoderslemhinnan är uppbyggd av har väldigt specifika sätt att reagera på negativ energibalans. Tillsats av NEFA i cellodlingen påverkade cellernas överlevnad kraftigt och gav upphov till en immunreaktion som kan minska chanserna till dräktighet.

Båda typerna av studier visade att funktionen hos cellerna i livmoderslemhinnan stördes kraftigt vid negativ energibalans och/eller förekomst av NEFA. De cellfunktioner som ändrades hör till generella mekanismer i cellerna och till pro-inflammatoriska mekanismer, men också till specifika signaler och cellfunktioner kopplat till dräktighetssignalering från embryot till modern, och till bildandet av placentan, moderkakan.

Avhandlingen visar hur de använda forskningsmodellerna kan nyttjas för att utvärdera hur obalans i näringsförsörjningen påverkar livmoderslemhinnans funktion, och hur det i sin tur påverkar kons fruktsamhet. Resultaten visar att det finns en tydlig länk mellan kons näringsstatus och livmoderns inflammationsstatus. Det är dessutom en ny upptäckt att negativ energibalans påverkar specifika signaler som är nödvändiga för etablering av dräktigheten. Dessa fynd visar hur viktigt det är att styra utfodringen runt kalvning och undvika alltför grav eller långvarig negativ energibalans. Det är viktigt att i tidigt skede hitta markörer, som dem som projektet har identifierat i livmodern, för att kunna minska negativa effekter på mjölkkornas fruktsamhet.

Källa: SLU