Ökningstakten för ekologisk produktion minskar

Ökningstakten för ekologisk produktion minskar

Antalet värphöns som var omställda till ekologisk produktion ökade med nästan 4 procent mellan 2013 och 2014. Samtidigt minskade antalet ekologiska nötkreatur med knappt 2 procent. Generellt minskar ökningstakten för omställning till ekologisk produktion, skriver Jordbruksverket.

Samtidigt som de ekologiska korna minskade, ökade antalet mjölkkor inom konventionell produktion ökade. Förra året var totalt 14 procent av mjölkkorna i Sverige ekologiska.

Det är få företag som producerar ekologisk gris- och slaktkyckling. Andelen ekologiska grisar var 1 procent av det totala antalet grisar i Sverige 2014. Motsvarande siffra för slaktkycklingar var 0,4 procent, vilket i båda fallen var på samma nivå som 2009.

I figuren nedan visas utvecklingen av andelen djur som var omställda till ekologisk produktion. För de flesta djurslag har andelen ökat stadigt under flera år, men 2014 var ökningstakten lägre.

ekostatistik

Källa: Jordbruksverket