Vårflytten ger nya fall av fågelinfluensa

Vårflytten ger nya fall av fågelinfluensa

Fåglarnas vårflytt har redan börjat vilket innebär hög smittrisk för fågelinfluensa även norrut i landet. Det är därför mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta, enligt Håkan Henrikson, chefsveterinär vid Jordbruksverket.

Fågelinfluensan sprids fortfarande runt om i Europa och även i Sverige. Senaste fallen är en kalkonbesättning i Tomelilla kommun, Skåne län samt två ekologiska värphönsbesättningar i Östergötlands län.

– Säsongen 2020-2021 är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige, både sett till antal drabbade besättningar och antal djur. Med fåglarnas vårflytt ser vi nya fall allt längre norrut i landet, både på vilda fåglar och tamfjäderfä. Betydelsen av att följa restriktionerna är viktigare än någonsin, det är oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

De drabbade anläggningarna är spärrade och ett restriktionsområde på 10 kilometer har satts upp. Inom restriktionsområdet runt de aktuella anläggningarna gäller skyddsnivå 3, vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött. I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2. Det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller, skriver Jordbruksverket.

Vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är varierar från år till år. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Risken att den högpatogena H5N8, som nu sprids bland tama och vilda fåglar i Europa, kan orsaka smitta hos människa anses låg enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

– Som vanligt när man hanterar fåglar ska man ha goda hygienrutiner och följa de hygienregler som finns, säger Håkan Henrikson.

Källa: Jordbruksverket